I. REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres jego poczty elektronicznej.

Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji):
    • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
    • określenie żądania Klienta,
    • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

Przy składaniu zgłoszenia reklamacyjnego zalecamy skorzystanie z poniższego formularza reklamacyjnego:

Formularz reklamacyjny towaru

Formularz reklamacyjny usługi

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego.

PRZEDSIĘBIORCY:

Od dnia 1.01.2021 r. uprawnionymi do dokonania zgłoszenia reklamacyjnego są również osoby fizyczne, które zawarły ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego (Przedsiębiorców indywidualnych). W przypadku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady przez Przedsiębiorcę indywidualnego, Sprzedawca zaleca wskazanie informacji o braku charakteru zawodowego złożonego zamówienia w treści zgłoszenia reklamacyjnego celem przyśpieszenia procedury rozpatrzenia reklamacji. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca każdorazowo dokonuje weryfikacji zamówienia objętego reklamacją zgodnie z zakresem kodów PKD ujawnionych w CEIDG kupującego na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu. Weryfikacja może nastąpić także w inny sposób, stosownie do danego przypadku.

Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym  zostaje wyłączona.

--------------------------------------

II. ZWROTY

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu objęcia produktu/ów w posiadanie przez klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu można przesłać np. pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną przed zwrotem towaru.

Zalecamy skorzystanie z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

---------

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

PRZEDSIĘBIORCY:

Od dnia 1.01.2021 r. uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym, które zawarły ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego (Przedsiębiorcom indywidualnym). W przypadku oświadczenia złożonego przez Przedsiębiorcę indywidualnego Sprzedawca zaleca wskazanie informacji o braku charakteru zawodowego złożonego zamówienia w treści oświadczenia celem przyśpieszenia procedury zwrotu środków. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca każdorazowo dokonuje weryfikacji zamówienia objętego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnie z zakresem kodów PKD ujawnionych w CEIDG kupującego na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu. Weryfikacja może nastąpić także w inny sposób, stosownie do danego przypadku.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym.